Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Tolkmicko w liczbach

Geoportal Tolkmicko

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Tolkmicko

Tolkmicko, gmina w województwie warmińsko-mazurskim, powiat elbląski.

Powierzchnia gminy Tolkmicko wynosi 208 km2, zajmuje 299 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Tolkmicko zamieszkuje 6 528 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1431 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Tolkmicko wynosi 31, jest 2130 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Tolkmicko. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Tolkmicko prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Tolkmicko.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Tolkmicko: 208299
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Tolkmicko: 0,151314
Lesistość w % w gminie Tolkmicko: 25,31065
Ludność na 1 km2 w gminie Tolkmicko: 312130
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Tolkmicko: -6,51564
Liczba ludności ogółem w gminie Tolkmicko: 6 5281431
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Tolkmicko: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Tolkmicko: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Tolkmicko: 9,74-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Tolkmicko: 74,9-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Tolkmicko: 96820
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Tolkmicko: 4,11040
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Tolkmicko: 77,3-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Tolkmicko: 5790
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Tolkmicko: 122045
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Tolkmicko: 502,22403
Przedszkola bez specjalnych w gminie Tolkmicko: 11423
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Tolkmicko: 318,31492
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Tolkmicko: 76,81916
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Tolkmicko: 2,31178
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Tolkmicko: 3431026
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Tolkmicko: 2 639-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Tolkmicko: 2 648-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Tolkmicko: 0-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Tolkmicko: 77,42010
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Tolkmicko: 89,5161
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Tolkmicko: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Tolkmicko: 100,01
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Tolkmicko: 63,21933
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Tolkmicko: 83,0151

Źródłem danych statystycznych dla gminy Tolkmicko jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Tolkmicko, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Tolkmicko. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.